Перформансот Show Me How на ПЛАТФОРМ(а) декември во Кино Култура

EN↓ 20.12.2016/ 20:00

Во вторник, 20 декември 2016 година, со почеток во 20.00 часот, во Кино Култура како дел од ПЛАТФОРМ(а)-програма за современи изведувачки уметности Декември, организирана од Локомотива -Скопје, ќе се прикаже перформансот Show me How на Iva Sveshtarova (Бугарија) and Rose Beermann (Германија)
Гостувањето на SHOW ME HOW се реализира со помош на поддршката од Гете Институтот – канцеларија за врски Скопје.

/влез слободен/
Концепт, Реализација и Изведба: Iva Sveshtarova (Бугарија) и Rose Beermann (Германија)
Дизајн на звук: Bernhard la Dous (Германија)
Техничка поддршка: Philipp Bergmann (Германија)

Поддржано од градот Берлин во рамките на Einstiegsforderung. Благодарност до Гете Институтот во Софија.
Премиерна изведба на 15ти Февруари 2014 во Vierte Welt (Берлин). Следни изведби:
100° Festival (Берлин), Antistatic Festival Sofia (Бугарија), Kana- Theatre Szczecin (Полска), ‘Unbound’ AULA Milchhof(Берлин), ‘Miami’ Uferstudios (Берлин).

Имитацијата е човечки механизам. Нашата незадоволна желба за подобрување на себеси, не води кон имитација на практики кои ветуваат фасцинација. Но, тој што копира е истовремено лесен за манипулирање. Со цел да се добие повеќе контрола над нашето однесување, ние ќе ги истражуваме стратегиите на комуникација кои водат до имитација. Тука ќе се фокусираме на феноменот на интернет меме, каде луѓето споделуваат идеја преку имитирање на концепт во позадина. Еден од најпознатите примери е Harlem Shake , кое претставува видео од 30 секунди каде луѓе танцуваат, како и да знаат и умеат, со цел да привлечат најголемо влијание. Зошто копирам нешто? Што лежи во одредени движења кои не тераат да ги имитираме? SHOW ME HOW ќе го деконструира човековиот механизам на имитација и ќе го пресече колективното лудило на копи- културата.

***
>>Iva Sveshtarova и Rose Beermann<< се запознаваат меѓусебно на Мастер студиите ‘Choreography and Performance’ на Институтот Applied Theatre Studies во Giessen , Германија. Тие имаат соработувано на следните проекти: ‘Velocity Pumps’ (2011), ‘Doing that thing again’(2012), ‘A Brand New Species’(2012) и ‘Show Me How’ (2014). Нивната соработка се карактеризира со заеднички интерес за секојдневни и/или поп- културно движечки практики и желбата тоа да се поврзе со теоретски концепти. После ‘Show Me How’, тие го креираа ‘Strip naked, talk naked’, дело на Danish TV шоу ‘Blachman’ и користењето на на женското тело за забава, кое се продуцира и презентира во рамките на Freischwimmer- Festival 2014/15. Во 2015г., тие го креираа – заедно со Willy Prager и Sonja Pregrad- ‘Balkan Dance Reality Show’, кое се презентира во Sofia, Zagreb, Uzes и Berlin.

Rose Beermann е кореограф и изведувач од Берлин. Таа има студирано на Културни студии на Europa- Universitat Viadrina Frankfurt (Oder) после кои таа ја завршува програмата ‘Dance Intensive’ во Tanzfabrik во Берлин. Во Октомври 2010 започнува мастер студии ‘Choreography and Performance’ на Институтот Applied Theatre Studies во Giessen , Германија и ја завршува програмата во Март 2003. Таа изведува за бугарскиот уметник Iva Sveshtarova, директорот на Франкфурт Susanne Zaun, колективот Swoosh Lieu, филмскиот директор Peter Ott и други. Таа ги остварува, заедно со други соработници, следните дела: ‘Velocity Pumps’(2011), ‘A brand new species’(2012), ‘Show me how’(2014), ‘Strip naked, talk naked’(2014), ‘Balkan Dance Reality Show’(2015) и ‘There is a better version of you out there’(2015). Нејзините дела беа презентирани на: Mousontum Frankfurt, Frankfurt_LAB, Sophiensaele Berlin, Fabrik Potsdam, Vierte Welt (Берлин) и неколку други интернационални фестивали. Нејзината последна работа ‘My Body is the Field for Tomorrow’s Battles’ за рецентните фитнес- движења и културата на само-оптимизација, премиерно изведено на Sophiensaele Berlin во Ноември 2016 кое следно ќе се прикажува на LOFFT Leipzig.

Iva Sveshtarova е уметник и изведувач, родена во Софија, Бугарија. Таа дипломира на Theatre-Studio ‘4XC’ и ‘Synthetic Stage Arts’ на универзитетот во Пловдив, Бугарија. Iva штотуку ги комплетира Мастер студиите ‘Choreography and Performance’ на Институтот Applied Theatre Studies во Giessen, Германија. Од 2002 до 2006 таа работи како изведувач во Acto- Instituto de Arte Dramatica, Португалија. Во 2006г. таа е добитник на стипендија DanceWeb. Во 2007г. се придружува на формацијата Бbrain Сstore Пproject, базирана во Софија. Нејзините интереси и активности се претежно во полето на современиот танц и театар. Таа има работено со директори и кореографи како : Nikolay Georgiev, Filipe Pereira, Galina Borissova, deufert&plischke, Thomas Lehmen, Ani Vaseva, Willy Prager, Rose Beermann, Maren Strack, Ani Dankova и други. Нејзинни последни дела како креатор и ко-креатор се: ‘Balcan dance reality show’, во соработка со Willy Prager, Sonja Pregrad (Хрватска) и Rose Beerman (Германија); и ‘Our last pas de deux after Galina Borissova’, ‘Musem of Hygiene’, ‘Clische’, ‘Donna Clara’, во соработка со Willy Prager, ‘Strip naked, talk naked’ и ‘Shoe me how’, заедно со Rose Beerman; и нејзини сопствени дела: “a(e)ffect”, “Doing that thing again”, “Mirror phase” и “Transformation”.
Iva Sveshtarova e ко-основач на Номад Танц Академија- Балканска Мрежа за Современ Танц (www.nomaddanceacademy.org) и на Antistatic Festival за Современ Танц и Перформанс (www.antistaticfestival.org) во Софија.


EN»

In Tuesday -December 20, 2016, at 20:00 h Kino Kultura in the frame of PLATFORM(a)-Programme Contemporary Performing Arts December, organised by Lokomotiva – Skopje, you will see the performance Show Me How byIva Sveshtarova (Bulgaria) and Rose Beermann (Germany)
The performance of SHOW ME HOW is realized with the support of the Goethe Institute -Office Skopje

/free entrance/

<<SHOW ME HOW>>
Concept, realization and performance: Iva Sveshtarova (Bulgaria) and Rose Beermann (Germany)
Sound design: Bernhard la Dous (Germany)
Technical support: Philipp Bergmann (Germany)

Imitation is a human mechanism. Our unsatisfied desire to improve ourselves leads to the imitation of practices that promise enhancement. But the one who copies is easy to manipulate. In order to gain more control about our behaviour, we will investigate strategies of communication that lead to imitation. Here we will focus on the phenomenon of the internet meme where people spread an idea by imitating the concept behind. One of the most famous examples is the Harlem Shake which is a video clip of 30 seconds where people dance however they can to get most attention. Why do I copy something? What lies in certain movements that makes us imitate them? ‘Show Me How’ is going to deconstruct the human mechanism of imitation and cut up the collected madness of the copy-culture.

>>Iva Sveshtarova and Rose Beermann<< got to know each other while studying the MA ‘Choreography and Performance’ at the Institute of Applied Theatre Studies in Giessen. They collaborated for the following works: ‘Velocity Pumps’ (2011), ‘Doing that thing again’ (2012), ‘A Brand New Species'(2012) and ‘Show Me How’ (2014). Their collaboration is characterized by a common interest in daily and / or pop cultural movement practices and the desire to connect them to theoretical concepts. After ‘Show Me How’, they created ‘Strip naked, talk naked’, a piece on the Danish TV show ‘Blachman’ and the use of the female body in entertainment, which was produced and presented within the frame of Freischwimmer-Festival 2014/15. In 2015, they created –together with Willy Prager and Sonja Pregrad -the’Balkan Dance Reality Show’ which was presented in Sofia, Zagreb, Uzés and Berlin.

Rose Beermannis a choreographer and performer Berlin. She studied Cultural Studies at Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) after which she finished the program ‘Dance Intensive’ at Tanzfabrik in Berlin. In October 2010 she started the MA ‘Choreography and Performance’ at the Institute for Applied Theatre Studies in Giessen and finished the program in March 2013. She has performed for the Bulgarian artist Iva Sveshtarova, the Frankfurter director Susanne Zaun, the collective Swoosh Lieu, the film director Peter Ott and others. She realized, together with collaborators, the following works: ‘Velocity Pumps’ (2011), ‘A brand new species’ (2012), ‘Show me how’ (2014), ‘Strip naked, talk naked’ (2014), ‘Balkan Dance Reality Show’ (2015) and ‘There is a better version of you out there’ (2015). Her pieces were presented at Mousonturm Frankfurt, Frankfurt_LAB, Sophiensaele Berlin, Fabrik Potsdam, Vierte Welt (Berlin) and several international festivals. Her most recent work ‘My Body is the Field for Tomorrow’s Battles’ about latest fitness-movements and the culture of self-optimization, premiered at Sophiensaele Berlin in November 2016 and will be shown next at LOFFT Leipzig.

Iva Sveshtarova is an artist and performer born in Sofia, Bulgaria. She graduated from Theatre-Studio ‘4XC’ and ‘Synthetic Stage Arts’ at the University of Plovdiv, Bulgaria. Ivahas recently completed MA in ‘Choreography and Performance’at the Institute for Applied Theatre Studies in Giessen, Germany. From 2002 till 2006 she worked as a performer at Acto -Instituto de Arte Dramática, Portugal. In 2006 she was granted a scholarship for DanceWeb. In 2007 she joined the Sofia based formation Бbrain Сstore Пproject. Her interests and activities are mainly in the field of contemporary dance and theatre. She has worked with directors and choreographers such as Nikolay Georgiev,Filipe Pereira, Galina Borissova, deufert&plischke, Thomas Lehmen,Ani Vaseva, Willy Prager, Rose Beermann, Maren Strack, Ani Dankova and a.o.Her recent works as creator and co-creator are:“Balkan dance reality show” in collaboration with Willy Prager, Sonja Pregrad(Croatia)and Rose Beermann(Germany) ; and “Our last pas de deux after Galina Borissova”, “Museum of Hygiene”, “Cliché “, “Donna Clara”in collaboration with Willy Prager; “Strip naked, talk naked”and “Show me how” together with Rose Beermann; and her own works are: “a(e)ffect”, “Doing that thing again”, “Mirror phase” and “Transformation”.
Iva Sveshtarova is co-founder of the Nomad Dance Academy –Balkan Network for Contemporary Dance (www.nomaddanceacademy.org)and of Antistatic Festival for Contemporary Dance and Performance (www.antistaticfestival.org)in Sofia.