POP UP AKTO – Култура за граѓански промени

EN↓21.12.2016- 22.12.2016 POP UP AKTO

Следните активности на POP UP AKTO фестивалот за современа уметност кој овогодинешното 11-то издание го реализираше во четири градови (Битола, Скопје, Штип и Тетово) продолжуваат како дел од проектот КЗГП (Култура за граѓански промени) на 21 – 22 декември 2016 во Скопје.

<<среда – 21.12.2016 – 11.00-16.00ч.>>15401129_1292097874144314_3975399854047632613_n

POP UP AKTO
Архивирање на прекаријатните уметности
Работилница со Рок Вевар (Словенија) во организација на Факултет за работи што не се учат(ФРУ) како дел од проектот Култура за граѓански промени.
//Клуб ГЕМ Скопје//

<< 21.12.2016 – 20.00-21.30>>

<<БИТКАТА НА НЕРЕТВА/Фрлачи на сенки>>
/Хрватска-претстава/15400327_1292085604145541_5324210460549924502_n
Автор на концептот и режисер: Борис Бакал
Драматургија на претставата: Ања Плетикоса
Сценографија и коавтор: Лео Вукелиќ
Изведувачи: Борис Бакал, Лео Вукелиќ
Автор на музиката и на звучните слики: Томислав Бабиќ
Костимографија: Ивана Бакал
Техника: Домагој Класниќ
Видео обликување: Ведран Сењановиќ
Графички дизајн: Иван Клис
Продукција: Фрлачи на сенки, Загреб
//Кино Култура Скопје//15349771_1298262326861202_598624043825450962_n

<<четврток – 22.12.2016 – 18.00-21.00>>
POP UP AKTO
Како да се архивира културата за граѓански промени?
Регионална конференција во организација на Факултет за работи што не се учат(ФРУ) како дел од проектот Култура за граѓански промени.

//Клуб ГЕМ Скопје//

<< 22.12.2016 – 21:30>>
POP UP AKTO CLOSING PARTY
ДЈ сет на
Виолета Качакова
Илина Ангел
—————-

Програмските активности на проектот POP UP AKTO – КЗГП (Култура за граѓански промени) кои се реализираат на 21-22 декември 2016 се вклучени како дел од Програмата во Декември месец на ПЛАТФОРМ(а) за современи изведувачки уметности организирана од Локомотива и Кино Култура

ПЛАТФОРМ(а) ЗА СОВРЕМЕНИ ИЗВЕДУВАЧКИ УМЕТНОСТИ Програма ДЕКЕМВРИ се реализира во партнерство помеѓу Локомотива, како дел од програмата на Кино Култура и партнерите: Регионот Нормандија во рамки на програмата за Децентрализина соработка помеѓу регионот Нормандија и Р. Македонија, ФРУ-Факултет за работи што не се учат како дел од проектите Култура за граѓански промени и ПОП АП АКТО и со Гете Институтот – Канцеларија за врски Скопје.


EN»

The following activities of the pop-up AKTO festival of contemporary art that this year’s 11th edition was conducted in four cities (Bitola, Skopje, Stip and Tetovo) continue as part of the “Culture for Civil change” on 21 – 22 December 2016 in Skopje .

<<Wednesday – 21.12.2016 – 11.00-16.00>>
POP UP AKTO
ARCHIVING OF THE PRECARIOUS ARTS
Workshop with Rok Vevar (Slovenia) organized by the Faculty of things you do not learn (FRU) as part of the Culture for Civil changes.
// // Club GEM Skopje

<<Wednesday- 21.12.2016 – 20.00-21.30>>
POP UP AKTO
<< The Battle of Neretva / Shadows Casters >>
/ Croatia-performance /
Author of the concept and directed by Boris Bakal
Dramaturgy of the play: Anja Pletikosa
Art Director and co-writer: Leo Vukelic
Performers: Boris Bakal, Leo Vukelic
The music and sound pictures: Tomislav Babic
Costume Designer: Ivana Bakal
Technique: Domagoj Klasnic
Video shape: Vedran Senjanovikj
Graphic Design: Ivan Klis
Production: Shadow casters, Zagreb

<<Thursday- 22.12.2016 – 18:00-21.00>>
POP UP AKTO
How to archive Culture for civic change?
Regional Conference organized by the Faculty of things you do not learn (FRU) as part of the Culture for Civil changes.

// // Club GEM Skopje

<<Thursday- 22.12.2016 – 21:30>>
POP UP AKTO CLOSING PARTY

DJ set by

Violeta Kachakova

Ilina Angel

The program activities of the project POP UP AKTO -Culture for Civil Change) realized on 21-22 December 2016 are included as part of the program of PLATFORM (A)for contemporary performing arts December organized by Lokomotiva and Kino Kultura

PLATFORM (a) for contemporary Performing Arts Program December is realized in partnership between Lokomotiva, as part of Kino Kultura program and the partners: Normandy Region in the frame of the Artistic Mobility programme of Decentralized cooperation between the Region Normandy (France) and Macedonia, FRU-Faculty of things that are not taught as part of the projects Culture for Civil Change and POP UP AKTO and Goethe Institute – Office in Skopje.