Премиерна изведба на претставата „Белградска Трилогија“

EN↓ 05.06/ 06.06/ 07.06 / 20:00

Премиерна изведба на театарската претстава „Белградска Трилогија“
Премиерата на претставата е закажана за 5 Јуни (Понеделник) во КИНО КУЛТУРА ВО 20:00
Репризи- 6 Јуни и 7 Јуни во 20:00

Режија: Нина Николиќ
Автор: Биљана Србљановиќ

Актери: Григор Јовановски, Исидор Јованоски, Душица Настова, Сара Анастасовска, Сергеј Димовски, Душица Тренева, Петар Стојанов

Костимограф: Ивана Каранфиловска Угуровска
Видео: Давор Черепналкоски
Видео и фотографија: Петар Кочишки
Сценограф: Вишња Вујовиќ
Кореограф: Симона Спировска
Драматург: Драгана Лукан Николоски
Билети во предпродажба преку продажната мрежа на Купи Карти За Сѐ, по цена од 250 денари.

Линк за онлине продажба: https://www.kupikartizase.com/Events/belgradska_triologija_skopje

***
До крајот на 2013 година од Македонија се иселиле 626.312 луѓе. Ако на оваа бројка се додадат и иселувањата од минатите три години и годинава, тогаш бројот дополнително се зголемува. Македонија е меѓу 10те топ земји од кои се иселуваат нејзините граѓани. Во периодот 2009-2013 година Македонија се наоѓа во групата на десетте земји со најголем интензитет на „одлив на мозоци“. Анкетите покажуваат дека 85 отсто од младите сакаат да се иселат од државата поради невработеност и немање можност за професионален и личен напредок.
„Белградска трилогија“ – претстава за причините за напуштање на сопствената држава, но и за реалноста со која се соочува човек надвор од неа.


EN»

Premiere of the theater performance “Belgrade Trilogy”. The premiere of the performance is scheduled for June 5 (Monday) at 20:00 in Kino Kultura.

The second and third rerun is scheduled for June 6 and June 7

Directed by Nina Nikolik

Author: Biljana Srbljanovic

Actors: Grigor Jovanovski,  Isidor Jovanovski, Dusica Nastova,  Sara Anastasovska, Sergej Dimovski, Dushica Treneva, Petar Stojanov

Costume: Ivana Karanfilovska Ugurovska
Video: Davor Cerepnalkoski
Video and photo: Peter Kociski
Set designer: Visnja Vujovic
Choreography: Simona Spirovska

Dramaturge: Dragana Lukan Nikolovski
Presales tickets through kupikartizase at a price of 250 MKD.

Link: https://www.kupikartizase.com/Events/belgradska_triologija_skopje

***

By the end of 2013, from Macedonia 626,312 people moved. If we add on this number evictions of the past three years and from this year, the number has further increased. Macedonia is among the 10 top countries where its citizens are moving out. In the period 2009-2013, Macedonia is in the group of ten countries with the greatest intensity of the “brain drain”. Analysis indicate that 85 percent of young people want to move abroad because of the unemployment and  the lack of opportunities for professional and personal advancement.

“Belgrade Trilogy” – performance for the reasons of living the own country as well as for the face of reality from the man leaving outside of it.