ПРОМОЦИЈА НА РОМАНОТ „КЛАДА“ ОД УНГАРСКИОТ ПИСАТЕЛ ЃЕРЃ ДРАГОМАН

EN↓ 12.09.2017 20:30

 

Издавачката куќа „Готен“ ве поканува на промоцијата на романот „Клада“ од унгарскиот писател Ѓерѓ Драгоман. Промоцијата ќе се одржи на 12 септември, со почеток во 20.30 часот во „Кино Култура“. Промотор на изданието ќе биде Ермис Лафазановски.

„Клада“ е третиот роман на унгарскиот писател од поновата генерација Ѓерг Драгоман. Романот претставува возбудлива комбинација од роман за растењето и созревањето, историски роман и книга напишана во традицијата на магичниот реализам. Станува збор за напната приказна поставена врз фонот на револуционерните случувања при падот на комунизмот во источна Европа. Главниот лик е Ема, девојче спасено од дом за сираци од нејзината необична баба, која никогаш претходно не ја сретнала. Раскажан од перспектива на девојчето кое постепено станува девојка, „Клада“ изобилува со сцени кои како да се извадени од сон, спротивставени на сцените од грубата реалност на едно гратче од источна Европа.

Преводот од унгарски јазик е на Златко Панзов.

 

Ѓерѓ Драгоман (1973) е унгарски писател и преведувач. Роден е во Тиргу Муреш, Романија. Во 1988 година со семејството се преселува во Унгарија. Добитник е на бројни книжевни награди, меѓу кои наградата Шандор Броди.

 

Преводот и промоцијата на книгата се поддржани од програмата Креативна Европа на Европската Унија.


EN»

Promotion of the novel “The Bone Fire” from the Hungarian writer György Dragomán

 

The publishing house “Goten” invites you to the promotion of the novel “The Bone Fire” by the Hungarian writer György Dragomán. The promotion will be held on September 12, at 08:30 in Kino Kultura. The promoter of the edition will be Ermis Laffazanovski.

“The Bone Fire” is the thirs novel by the Hungarian writer from the newer generation György Dragomán.. The novel presents an exciting combination about growth and maturation, a historical novel and a book written in the tradition of the magical realism. It’s about a tense story set on the background of revolutionary developments in the collapse of communism in Eastern Europe. The main character is Emma, a little girl rescued from an orphanage by her unusual grandmother, whom she had never met before. Told from the perspective of the girl who gradually becomes a girl, “The Bone Fire” abounds with scenes that seem to have been taken out of a dream, contrasting the scenes of the harsh reality of a town of eastern Europe.

The translation from Hungarian is by Zlatko Panzov.

György Dragomán (1973) ia a Hungarian writer and translator. Born in Turgu Mures, Romania. In 1988 he moved with his family in Hungary. He has received numerious literary awards, including the Sandor Brody Prize.

The translation and the promotion of the book are supported by the Creative Europe program of the European Union.

,l