SLOBOden KONceRT Sethstat+Mirko Popov Lunatika promo

EN ↓ 05.10.2017 // 21:00//

SLOBOden KONceRT Sethstat+Mirko Popov Lunatika promo

Sethstat i Mirko Popov е навидум неочекувана, но неверојатно добитна музичка комбинација. Кога на моќниот, модерен слободен џез на Сет, го додадете несомнениот дивергентен сонграјтерски потенцијал на М.Попов, излегува потполно ново и потентно сонично животно. На моменти можеби помалку мрачни, но извонредно музикални шлагери кои црпат инспирација колку од џезот, толку и од поп номенклатурата од минатите неколку децении. Ова комбо веќе има еден заеднички албум позади себе (Се Плашам од Македонци, PMG Recordings 2015), а во моментов го промовира новиот ЕП – Лунатика. Очекувајте пеколна свирка со силен емоционален набој.

Влезот за КОНЦЕРТОТ во Кино Култура е БЕСПЛАТЕН

линк за слободен даунлоуд од албумот:

http://www.pmgrecordings.com/discography.php?id=125

Овој настан е поддржан од Министерство за култура на РМ во рамките на програмата Нов Културен Бран


EN»

Free concert by Sethstat+Mirko Popov Lunatika promo

Sethstat and Mirko Popov is a seemingly unexpected, but incredibly winning music combination.When on the powerful, modern free jazz of Seth, you add the undoubted divergent Sonogractor potential of M. Popov, a completely new and potentially sonic animal comes out. At times, there may be less shadowy, but remarkable music grooves that draw inspiration from jazz, as well as from the pop nomenclature of the past few decades. This combo already has one joint album behind itself (I’m afraid of Macedonians, PMG Recordings 2015), and it is currently promoting the new EP – Lunatics. Expect a hellish gig with a strong emotional charge.

The entrance for this concerts is free

Link for free download of the album:

http://www.pmgrecordings.com/discography.php?id=125

This event is supported by the Ministry of culture in Republic of Macedonia in the framework of the program “New Cultural Wave”