„Лерин полиња жито, ридишта крв“ на 18.10 (Среда) и 19.10 (Четврток)

EN↓ 18.10.2017// 19.10.2017 @ 20 : 00

ЛЕРИН

Полиња жито, ридишта крв

од Русомир Богдановски

Играат:  Симона Димковска, Ивана Павлаковиќ, Наталија Теодосиева, Стефан Вујисиќ, Мартин  Манев, Горан  Ников и Владимир  Петровиќ

Музика : Златко Ориѓански

Костимограф: Розе Трајческа Ристовска

Режисер: Слободан Унковски

Продукција – Кино Култура / Театар на Навигаторот Цветко

Кино Култура е проект поддржан од Општина Центар

За претставата:

Вториот дел од трилогијата СОЛУН, ЛЕРИН, СКОПЈЕ ги обработува настаните од граѓанската војна во Грција, положбата на македонското население и теророт на кој е изложено, битка за Лерин и падот на Демократската армија на Грција во која значајна ролја имале македонците.

Низ серија од сцени и сведочења се отвараат значајни прашања за нашата историја, за улогата на комунистичката партија на Грција во обидот за решавање на македонското национално прашање и за последиците што ги предизвикува до денес за нас овде, поразот на демократска Грција во судир со монархофашизмот.

Граѓанската војна ја има една од најзначајните битки во обидот за завземање на Лерин каде големи партизански сили (тринаесет до четиринаесет илјади борци) претрпеле катастрофален пораз и масакар во кој загинале неброени македонци од егејска Македонија.

Во возбудливиот и потресен ракопис на Богдановски добиваме нова и силна фрагментарна драма која магично не води низ така блиската историја избришана на некој начин од нашата колективна меморија.

Претставата е реализирана со финансиска поддршка на Кино Култура, Општина Центар, анонимни донатори и  Министерство за култура на Република Македонија.

Билети: https://www.kupikartizase.com/


EN»
Lerin
Wheat Fields, hills blood
Cast: Simona Dimkovska, Ivana Pavlakovik, Natalija Teodosieva, Stefan Vujisik, Martin Manev, Goran Nikov and Vladimir Petrovik
with original Music by Zlatko Origjanski,
Costume designer: Roze Trajceska Ristovska
Director: Slobodan Unkovski

Kino Kultura, Luj Paster 3, Skopje
Kino Kultua is a project supported by the Municipality of  Center.
The second part of the volume of Salonoica, Lerin, Skopje explores the events of civil war in Greece, the position of the Macedonian population and terror of which is on display, battle for Lerin and falling of the democratic army of Greece in which significant historical role had Macedonians.
Through a series of stages and testimonies has been opened important questions about our history, the role of the communist party of Greece in an attempt to resolve the Macedonian national issue and the consequences for us in the present,  and the defeat of Greece in a clash with monarhofashizm.
Civil War has one of the most significant battles in the attempt of the occupied Lerin where large partisan forces (thirteen to fourteen thousand fighters) suffered a devastating defeat and massacre in which were killed countless Macedonians from Aegean part of  Macedonia.
In the thrilling  handwriting of Bogdanovski we receive new and strong fragment drama that magically takes us through the right nearby history erased somehow in our collective memory.
The play is released with the support of the Kino Kultura, Municipality of Center and Ministry of  culture of the Republic of Macedonia.

Tickets: https://www.kupikartizase.com/