Книжевна вечер со Миха Мацини

EN↓17.11.2017 @20:00

Издавачките куќи „Готен“ од Скопје и „Гога“ од Ново Место, Словенија, ве покануваат на книжевната вечер со словенечкиот писател Миха Мацини.

Миха Мацини е моментално еден од најпопуларните словенечки писатели. Има објавено повеќе од 30 книги, преведени на 10 јазици. Неговите дела се застапени во многубројни антологии. Освен со проза, Мацини се занимава и со пишување сценарија и режирање. Две од неговите сценарија за филм се наградени. Има магистратура за креативно пишување за филм и телевизија на Универзитетот во Шефилд, а докторат по антропологија на секојдневниот живот на Институтот за хуманитарни науки во Словенија.

Во издание на „Готен“ е објавен неговиот роман „Избришана“. Преводот од словенечки јазик е на Иванка Апостолова Баскар. Луцидноста, општествената критичност и духовитоста го карактеризираат овој роман. Авторот го разоткрива пеколот на словенечката бирократија по падот на еднопартискиот систем, при што нововоспоставената демократија создава еднаква неправедност во општеството. Романот изобилува со фокусирана, напната и раздвижена нарација.

Гостувањето на авторот во Скопје е поддржано од Јавната агенција за книга на Република Словенија.


EN»

Publishing houses “Goten” from Skopje and “Goga” from Novo Mesto, Slovenia invite you to a literary evening with the Slovenian writer Miha Macini.

Miha Macini is currently one of the most popular Slovenian writers. Has published more than 30 books, translated into 10 languages. His works are featured in numerous anthologies. Apart from prose, Matsini is also involved in writing scripts and directing. Two of his film scripts were rewarded. He has a master’s degree in creative writing for film and television at the University of Sheffield, and a doctorate in anthropology of everyday life at the Institute of Humanities in Slovenia.

The novel “Deleted” (Избришана) has been published in “Goten”. The translation from the Slovenian language is by Ivanka Apostolova Baskar. Lucidity, social critique and witty characterize this novel. The author reveals the hell of the Slovenian bureaucracy after the collapse of the one-party system, with the newly established democracy creating equality of injustice in society. The novel abounds with a focused, tense, and animated narration.

The author’s visit to Skopje is supported by the Public Book Agency of the Republic of Slovenia.