Промоција на романот „Допирот на пијанистот“

EN↓ 08.12.2017 @ 20:00
Романот „Допирот на пијанистот“ ја раскажува приказната за генијалниот њујоршки пијанист Габриел Голдман. Книгата се отвора кон читателот како калинка: неколку зрнца филозофски роман, неколку зрнца роман за уметноста, неколку зрнца љубовна приказна. Комел префинето ги комбинира јазичните игри и разновидните раскажувачки слоеви за да ја долови целата магија и проклетството на човекот надарен со невообичаен талент за свирење и создавање музика. Книгата може да се чита и како парабола за уметничкото творештво и за односот на големите уметници кон создавањето.

Мирт Комел е писател и филозоф, предавач на Факултетот за општествени науки и на Факултетот за филозофија во Љубљана. Автор е на бројни научни дела, а неговите книжевни дела варираат од драми и драмски песни до текстови за патување. „Допирот на пијанистот“ е негов прв роман.

Преводот на книгата е на Иванка Апостолова Баскар.


EN» 08.12.2017 @ 20:00

The novel “The Touch of the Pianist” tells the story of the New York’s genius pianist Gabriel Goldman. The book opens to the reader as a pomegranate: a few grains of a philosophical novel, a few grains of a novel about art, several grains of a love story. Comel refined combines linguistic games and versatile storylines to capture the entire magic and curse of a man gifted with an unusual talent for playing and creating music. The book can also be read as a parable about artistic creation and the relationship of great artists to creation.
Mirth Comel is a writer and philosopher, lecturer at the Faculty of Social Sciences and the Faculty of Philosophy in Ljubljana. He is the author of numerous scientific works, and his literary works vary from plays and drama to travel texts. “The pianist’s touch” is his first novel.
The translation of the book is by Ivanka Apostolova Baskar.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*