Гостување на кореографот и филозоф Бара Коленц/ Работилница

Metamorphoses 3o: Retorika examines the field of language and communication and enters this field through an artistic articulation of rhetoric, a specific skill that already Aristotle named the art of persuasion. The artists are interested in disclosing rhetoric as a topical or acute reality of our time.

EN↓ 14.12.2017 @ 17:00

РЕТОРИЧКОТО ТЕЛО
Работилница на пресекот помеѓу говорот и движењето

Реториката постана уметност на прикривање на вистинскиот интерес , подготовка и доставување на најдобра и најубедлива квази- аргументација која денес ја конотира манипулацијата и вербалната виртуозност. Врз основа на филозофски, психолошки и кореографски пристапи , како и на тековните социо-политички примери, работилницата го зема реторичкиот говор како појдовна точка за да го набљудува и да навлезе во телото; неговиот поглед, гест и дејствување. Што се случува за време на процесот на преведување? Кои се последиците од апстракцијата на изговорениот збор во движење? Кои се ефектите на реторичкото тело?

Работилницата разгледува примери за историската и актуелната употреба на реторички говори и користи игриви и за оваа прилика уникатно-дизанјнирани методи за адресирање и предизвикување на телото да се постави во релација: преку гестови, движења, движечки секвенци или едноставно преку вербалната конотација која умот и телото обострано ја продуцираат. Ги поканува уметниците, изведувачите, актерите, танчарите и теоретичарите да се впуштат во знаење и движење на „Реторичкото тело“
***

Бара Коленц
Бара Коленц е уметник во полето на перформансот и филозоф од Љубљана, Словенија. Коленц е Доктор по филозофија на Катедрата за филозофија на Факултетот за уметности, Универзитетот во Љубљана. Таа неодамна ја објави нејзината книга „ Repetition and Enactment: Kierkegaard, Psychoanalysis, Theatre “ во Analecta, DTP, Љубљана. Таа е уставен член на два уметнички колективи: Threshold collective и Eat-art collective и член на одборот International Hegelian Association Aufhebung. Таа го претстави своето последно дело Метаморфози 3: Реторика, во 53. Theatertreffen Stückemarkt (со ко- авторот Атеј Тута). За нејзината работа таа има добиено неколку работи, од кои последната Theatertreffen Stückemarkt Comission of Work 2016.
www.barakolenc.com


EN» 14.12.2017 @17:00

THE RHETORICAL BODY
workshop at the cross-section between speech and movement

Rhetoric became the art of concealing the actual interest and of preparing and delivering the best and most persuasive quasi-argumentation that today it connotes fabrication, manipulation and verbal virtuosity. Drawing on philosophical, psychological and choreographic approaches and also on current socio-political examples, the workshop takes rhetorical speech as a point of departure to observe and enter the body; its gaze, gesture and act. What happens during the translation process? What are the consequences of the abstraction of the spoken word into movement? What are the effects of the rhetorical body?

The workshop looks at examples of historical and current use of rhetorical speeches and employs playful and for this occasion uniquely-designed methods to address and challenge the body to relate: through gestures, movements, movements sequences or simply through verbal connotation both, mind and body, produce. It invites artists, performers, actors, dancers and theorists to dip into the knowledge and movement of ‘The Rhetorical Body’.

***
Bara Kolenc
Bara Kolenc is a performance artist and philosopher from Ljubljana, Slovenia. She holds Ph.D in Philosophy from the Department for Philosophy at Faculty of Arts, University of Ljubljana. She has recently published her book Repetition and Enactment: Kierkegaard, Psychoanalysis, Theatre at Analecta, DTP, Ljubljana. She is constitutional member of two artistic collectives: Threshold collective and Eat-art collective, and member of the board of the International Hegelian Association Aufhebung. She presented her last piece Metamorphoses 3: Retorika at 53. Theatertreffen Stückemarkt (with co-author Atej Tutta). For her work, she has received several awards, most recently the Theatertreffen Stückemarkt Comission of Work 2016.

www.barakolenc.com