Перформанс/презентација на словенската кореографка/ филозоф Бара Коленц

Metamorphoses 3o: Retorika examines the field of language and communication and enters this field through an artistic articulation of rhetoric, a specific skill that already Aristotle named the art of persuasion. The artists are interested in disclosing rhetoric as a topical or acute reality of our time.

EN↓15.12.2017 @ 19:00

Локомотива- Центар за нови иницијативи во уметноста и културата во рамките на ПЛАТФОРМ(а) за современи изведувачки уметности и и Кино Култура- проект_простор за современи изведувачки ументости и современа култура ви го претставуваат

МЕТАМОРФОЗИ 3º: РЕТОРИКА
Бара Коленц и Атеј Тута

Перформанс/презентација

Перформансот ги истражува механизмите на политичката, судкста и медиумската реторика преку изградбата на иконата д-р. Love Prenner, која се однесува на вистинската животна приказна на високо моралниот и политички контроверзен д-р. Ljuba Prenner, транссексуален адвокат во повоената Југославија. Како икона, Love Prenner денес се залага за прашањата во врска со (не) можноста на Европа.

Перформаност Метаморфози 3: Реторика премиерно е изведен во 2015 во Љубљана и беше претставен во 53. Theatertreffen во Берлин. Уметниците беа наградени со истакнатата награда Theatertreffen Stückemarkt Commission of Work 2016.

Концепт и реализација: Бара Коленц и Атеј Тута
Изведувачи: Сања Нешковиќ Першин, Бара Коленц, Ребека Радован, Јост Пенгов- Тараниш, Матеј Марковиќ
Драматургија: Пиа Безавшевк
Дизајн на звук: Јернеј Черналогар
Песната на гласините: Матевж Коленц
Техничка поддршка: Радован Јаушовец
Извршна продукција: Бара Коленц, Јулија Данила
ПР: Мојца Жупанич
Продукција: Куд Самосвој
Ко-продуцирано од: Кино Шишка- Центар за урбана култура, Куд Позитив
Во соработка со: Plesna Izba Maribor, M.I.K.K. Murska Sobota, Zavod DrMr, KC Mostovna
Поддржано од: Министерство за култура на Република Словенија, Град Љубљана
Поддржано од: Министерство за култура, Република Словенија, Местна општина Љубљана, Љубљана- Зелена престолнина на Европа
***

ПРОЕКТОТ РЕТОРИКА
Бара Коленц и Атеј Тута

Реторика е тековен модуларен проект кој го истражува полето на јазикот и комуникацијата. Влегува во полето преку истражување, разгледување и уметничка артикулација на реториката, како и одредена вештина што се нарекува „уметноста на убедување“ на Аристотел. Проектот започна во 2014 година со истражувачката лабораторија “Реторичко Тело” и продолжи во 2015 со перформанс/презентацијата Метаморфози 3: Реторика, која премиерно се претстави вп Љубљана во Центарот Кино Шишка за урбана култура и беше интернационално презентирана во 53. Theatertreffen во Берлин. Во 2016, проектот беше поставен како галериска инсталација Реторика- Моментот потоа, заедно со серија на перформанси Реторика- Приватни Мисли.

https://www.barakolenc.com/retorika
https://www.facebook.com/Retorikaperformance/

Бара Коленц
Бара Коленц е уметник во полето на перформансот и филозоф од Љубљана, Словенија. Коленц е Доктор по филозофија на Катедрата за филозофија на Факултетот за уметности, Универзитетот во Љубљана. Таа неодамна ја објави нејзината книга „ Repetition and Enactment: Kierkegaard, Psychoanalysis, Theatre “ во Analecta, DTP, Љубљана. Таа е уставен член на два уметнички колективи: Threshold collective и Eat-art collective и член на одборот International Hegelian Association Aufhebung. Таа го претстави своето последно дело Метаморфози 3: Реторика, во 53. Theatertreffen Stückemarkt (со ко- авторот Атеј Тута). За нејзината работа таа има добиено неколку работи, од кои последната Theatertreffen Stückemarkt Comission of Work 2016.
www.barakolenc.com

Атеј Тута
Атеј Тута е словенски визуелен уметник и филмски режисер, базиран во Венеција, Италија. Завршува магистерски студии за мешани медиуми и ликовни уметности на Академијата за ликовни уметности во Венеција, каде исто така работел како вонреден професор помеѓу 2009 и 2014 година. Тој ги има претставено своите дела на: “Lost In Production Days; Sale Docks” (Венеција), “Nuovi orizzonti in Laguna; Centro Cultural Borges” (Buenos Aires), “Krossing; v okviru 53. Art Biennale” (Венеција)”,“Qui e (non) altrove; Torre Massimiliana” (Венеција), “Retorika – The Moment After; Galerija Vžigalica” (Љубљана). Како куратор, ментор и дизајнер, тој има соработувано како дел од повеќе уметнички изложби: “Elaborare il lutto, Arte Orfana della specie”, “For(w)art”,“Il Prof Rodčenko, fotografie dallo Vchutemas”( Венеција), “Morrinho Project, v okviru 51. Art Biennale, Venezia”(Giardini Biennale), “Slovenian Pavillion at the 57. Art Biennale, Venezia” (Arsenale, Venezia). Тој соработувал во неколку меѓународни и трансдициплинарни проекти меѓукои “Divided God”, “arTVision – A Live Art Channel„. Тој е еден од основачките членови Threshold Collective. Заедно со видео уметникот Valeria Cozzarini, тој ја прима наградата “RAI per la comunicazione; Cortinametraggio”, со видео наградата “Io non voglio fallire”. Во полето на изведувачките уметности тој соработува со уметникот и филозоф Bara Kolenc, режисерот Eduard Miler и кореографот Jeroen Verbruggen. За делото Metamorphoses 3: Retorika (со Bara Kolenc), тој ја добива наградата Theatertreffen Stückemarkt Comission of Work 2016.

www.atejtutta.net

****
ПЛАТФОРМ(а) е програма на Локомотива во соработка со партнери, и е дел од Кино Култура-простор за современи изведувачки уметности и современа култура. Програмата е еден чекор напред во заедничките напори за поттикнување на развојот на современите изведувачки уметности во Македонија.


EN» 15.12.2017 @ 19:00

Lokomotiva- Center for New Initiatives for Arts and Culture in the frame of PLATFORM(a) for contemporary performing arts and Kino Kultura- project_space for contemporary performing arts and culture presents:

METAMORPHOSES 3º: RETORIKA
Bara Kolenc and Atej Tutta

performance presentation

The performance explores the mechanisms of political, judicial and media rhetoric through the construction of the icon Dr. Love Prenner referencing the real-life story of the highly moral and politically controversial Dr. Ljuba Prenner, a transsexual attorney in post-war Yugoslavia. As an icon, Love Prenner today stands for the questions about the (im)possibility of Europe.

Performance Metamorphoses 3: Retorika premiered in 2015 in Ljubljana and was presented at the 53. Theatertreffen in Berlin. The artists were awarded with the prominent award Theatertreffen Stückemarkt Commission of Work 2016.

Concept and realization: Bara Kolenc and Atej Tutta Performers: Sanja Nešković Peršin, Bara Kolenc, Rebeka Radovan, Jošt Pengov-Taraniš, Matej Markovič
Dramaturgy: Pia Brezavšček Sound design: Jernej Černalogar The Rumours Song: Matevž Kolenc
Technical support: Radovan Jaušovec Executive production: Bara Kolenc, Julia Danila PR: Mojca Zupanič
Produced by: Kud Samosvoj
Co-produced by: Kino Šiška Centre for Urban Culture, Kud Pozitiv
In cooperation with: Plesna Izba Maribor, M.I.K.K. Murska Sobota, Zavod DrMr, KC Mostovna
Supported by: Ministry of Culture of the Republic of Slovenia, City of Ljubljana
Supported by: Ministry of Culture, Republic of Slovenia, Mestna občina Ljubljana, Ljubljana – Zelena prestolnica Evrope
***

THE RETORIKA PROJECT

Bara Kolenc and Atej Tutta

Retorika is an ongoing modular project exploring the field of language and communication. It enters the field through research, consideration and artistic articulation of rhetoric, a certain skill that was referred to as “the art of persuasion” by Aristotle. The project began in 2014 with the Rhetorical Body research lab and continued in 2015 with the performance/presentation Metamorphoses 3: Retorika, which premiered in Ljubljana at Kino Šiška Centre for Urban Culture and was internationally presented at 53. Theatertreffen in Berlin. In 2016, the project was set as a gallery installation Retorika – The Moment After, together with a series of performances Retorika – Private Thoughts.

https://www.barakolenc.com/retorika
https://www.facebook.com/Retorikaperformance/

Bara Kolenc
Bara Kolenc is a performance artist and philosopher from Ljubljana, Slovenia. She holds Ph.D in Philosophy from the Department for Philosophy at Faculty of Arts, University of Ljubljana. She has recently published her book Repetition and Enactment: Kierkegaard, Psychoanalysis, Theatre at Analecta, DTP, Ljubljana. She is constitutional member of two artistic collectives: Threshold collective and Eat-art collective, and member of the board of the International Hegelian Association Aufhebung. She presented her last piece Metamorphoses 3: Retorika at 53. Theatertreffen Stückemarkt (with co-author Atej Tutta). For her work, she has received several awards, most recently the Theatertreffen Stückemarkt Comission of Work 2016.

www.barakolenc.com

Atej Tutta

Atej Tutta is a Slovenian visual artist and film director based in Venice, Italy. He holds MFA in Mixed Media and Fine Arts from the Academy of Fine Arts, Venice, where he also worked as Associate Professor between 2009 and 2014. He presented his works in: “Lost In Production Days; Sale Docks” (Venezia), “Nuovi orizzonti in Laguna; Centro Cultural Borges” (Buenos Aires), “Krossing; v okviru 53. Art Biennale” (Venezia)”,“Qui e (non) altrove; Torre Massimiliana” (Venezia), “Retorika – The Moment After; Galerija Vžigalica” (Ljubljana). As curator, mentor and designer, he collaborated at different art exhibitions such as “Elaborare il lutto, Arte Orfana della specie”, “For(w)art”,“Il Prof Rodčenko, fotografie dallo Vchutemas”(Venezia), “Morrinho Project, v okviru 51. Art Biennale, Venezia”(Giardini Biennale), “Slovenian Pavillion at the 57. Art Biennale, Venezia” (Arsenale, Venezia). He collaborated in several international and transdisciplinary projects, among them “Divided God”, “arTVision – A Live Art Channel”. He is a founding member of the Threshold Collective. Together with video artist Valeria Cozzarini he received the award “RAI per la comunicazione; Cortinametraggio” for video work “Io non voglio fallire”. In the field of performing arts, he collaborates with artist and philosopher Bara Kolenc, director Eduard Miler and choreographer Jeroen Verbruggen. For the work Metamorphoses 3: Retorika (with Bara Kolenc), he received award Theatertreffen Stückemarkt Comission of Work 2016.

www.atejtutta.net
****
PLATFORM (a) is a program of Locomotiva in collaboration with partners, and is part of Kino Kultura- space for contemporary performing arts and contemporary culture. The program is a step forward in the common efforts to enhance development of contemporary performing arts in Macedonia.