Премиера на театарската претстава „Џон и Џо“ – Театар чекори

EN↓16.12.2017 @ 20:00

Театарска претстава по текст на Агота Кристов.
Играат:
Џо: Maja Ѓурчевска
Џон: Павлина Стефанова
Џин: Сања Балшиќеска
Бутафора и постер: Кирил Наумоски
Режија: Петко Костовски

Претставата се изведува на 16 ти Декември (Сабота) во 20 часот
Цена на билет:100 денари.


EN» 16.12.2017@ 20:00

Theater performance  by the text of Agota Kristov

Cast:

Jo: Maja Gjurceska

Jon: Pavlina Stefanova

Jin: Sanja Balsikeska

Butafora and poster: Kiril Naumoski

Directed by: Petko Kostovski

Tickets: 100 MKD