Промоција на книгата „Темна материја“

EN↓22.12.2017 @ 20:00

Онака како што темната материја во астрономијата се препознава според ефектот што го создава, така во збирката раскази „Темна материја“ огромен број нешта постојат под површината, невидливо бабрат до мигот кога излегувајќи на површината ги менуваат нештата на радикален и изненадувачки начин.

Кумердеј го истражува секојдневниот живот преку различни наратори, кои создаваат полифонија на автентични гласови што зборуваат за исклучително важни теми – прашањето на идентитетот, потиснатото семејно насилство, десничарските популациски политики, лицемерството на моралните норми, влијанието на технологијата… Како додаток на аналитичката острина и имагинативната сочност, расказите ги обединува и една друга клучна компонента: интелигентниот хумор.

Писателката и критичарка Мојца Кумердеј (Љубљана, 1964) завршила филозофија и социологија на културата на Филозофскиот факултет во Љубљана. Работи во редакцијата за култура на весникот Дело. Досега има објавено две збирки раскази и два романи.

Преводот на книгата „Темна материја“ од словенечки на македонски јазик е на Иванка Апостолова Баскар.

Гостувањето на авторката во Македонија е поддржано од Јавната агенција за книга на Република Словенија.


EN»22.12.2017 @ 20:00

Just as the dark matter in astronomy is recognized by the effect it creates, there are so many things in the collection of short stories- “Dark Matter” beneath the surface, invisibly bubbling to the point when they go on the surface change things in a radical and surprising way.

Kummerdey explores everyday life through various narrators that create a polyphony of authentic voices that talk about extremely important topics – the issue of identity, repressed domestic violence, right-wing population policies, the hypocrisy of moral norms, the impact of technology … In addition to analytic sharpness and imaginative juiciness, the stories unite another key component: intelligent humor.

Writer and critic Mojica Kumeddej (Ljubljana, 1964) completed philosophy and sociology of culture at the Faculty of Philosophy in Ljubljana. Works in the editorial board for the culture of the Delo newspaper. So far, she has published two collections of short stories and two novels.

The translation of the book “Dark Matter” from Slovenian to Macedonian is by Ivanka Apostolova Baskar.

The author’s visit to Macedonia is supported by the Public Book Agency of the Republic of Slovenia.