Polska. New Public Life

EN↓22.12.2017 @ 18:00

Join us for ArtArea:
Бидгошч, Гдањск, Лоѓ, Познањ, Варшава…, односно примери на ревитализација и модернизација во Полска по политичката трансформација.

Изложбата „Полска, нов јавен живот“ – организирана од страна на Амбасадата на Република Полска (Polish Embassy Skopje) – ќе биде поставена на фестивалот ArtArea. Ве очекуваме на нејзиното отворање на 22 декември, петок, од 18:00 ч.

Оваа изложба прави преглед на дел од процесите на ревитализација и модернизација кои се случија во доменот на јавните простори на Полска. Пејзажот на полските градови, големите и малите подеднакво, беше значително изменет по 1989 година, како резултат на општествените промени во земјата. Напуштените споменици на старата индустрија и јавниот живот од тукушто завршената епоха застанаа како предизвик пред полските креативци. Многумина од нив активно се вклучија во преосмислувањето на затекнатите урбани релјефи. Резултатите од храбрата и креативна работа се импресивни. Изложбата опфаќа дваесетина примери од редот на илјадници проекти.


EN» 22.12.2017 @ 18:00

Join us for ArtArea:
Bydgoszcz, Gdańsk, Lodz, Poznan, Warsaw …, ie examples of revitalization and modernization in Poland after political transformation.

The exhibition “Poland, New Public Life” – organized by the Embassy of the Republic of Poland (Polish Embassy in Skopje) – will be set at the ArtArea Festival.

This exhibition provides an overview of some of the processes of revitalization and modernization that took place in the domain of public spaces in Poland. The landscape of Polish cities, large and small, was significantly changed after 1989, as a result of social changes in the country. The abandoned monuments of the old industry and public life since the end of the era became a challenge to the Polish creative. Many of them actively engaged in the diversion of the occupied urban reliefs. The results of bold and creative work are impressive. The exhibition covers twenty examples of thousands of projects.