Mission and Goals

EN» KINO KULTURA is project/ space cofounded by Theatre Navigator Cvetko and Lokomotiva – Centre for New initiatives in arts and culture which creates and provides conditions for creation, work and development of contemporary performing arts and contemporary culture.

KINO KULTURA facilitate this by enabling to civil society organizations, formal and informal groups and individuals to research, create and present their ideas affront of different audiences as well as by providing a space for collaboration and reflection on various socio-cultural issues.

KINO KULTURA is inclusive and co-programing space which aims to become a new referential model of co-governing and co-programing with and for the community.

Main goal of KINO KULTURA is to contribute to development of contemporary art and culture and to articulate collaborative processes into new model of public space defined on the principles of civic participation, inclusion, exchange/dialogue and development of contemporary arts and culture.

Objectives:

  1. To re-think theoretically and develop inclusive co-governing and co-programing cultural space;
  2.  To enhance collaboration, artistic exchange, reflection and production in public space among/with organizations, formal and informal groups and individuals;
  3. To create preconditions for involvement of communities and influence on public policies regarding development of new inclusive public spaces.

MK» Кино Култура е проект / простор  ко-основан од Театар на Навигаторот Цветко и Локомотива – Центар за нови иницијативи во уметноста и културата кој ќе создаде и обезбеди услови за креирање, работа и развој на современи изведувачки уметности и современата култура.

Кино Култура овозможи за организациите на граѓанското општество, формални и неформални групи и поединци, простор за да истражуваат, креираат и презентираат свои идеи пред различни целни групи, како и обезбеди простор за соработка и одраз на социо-културни прашања.

Кино Култура е инклузивен и простор за ко- програмирање, кој има за цел да стане нов референтен модел на соработка со кои се регулира и ко-програмира со и за заедницата.

Главната цел на Кино Култура е да придонесе за развој на современата уметност и култура и да ги артикулира процесите на соработка во нов модел на јавен простор, дефиниран врз основа на принципите на граѓанското учество, инклузија, размена / дијалог и развој на современата уметност и култура.

Цели:

  1.  Да се промисли теоретски , повторно и развие инклузивен ко-управувачки и ко-програмски културен простор;
  2. Да се подобри соработката, уметничката размена, рефлексција и продукција во јавен простор заедно со организации, формални и неформални групи и поединци;
  3. Да се создадат предуслови за вклучување на заедниците и влијание врз јавните политики во врска со развојот на нови инклузивни јавни места.