Programs

EN» PROGRAM LINES

Program lines of Theatre Navigator and Lokomotiva are developed by program editors.

Open Space and Together are lines open for proposals and are not regulated by selection process and are not defined with aesthetic criteria nor curatorial concept.

Details of protocol for collaboration on these programs can be addressed on kinokultura2015@gmail.com

THEATRE NAVIGATOR CVETKO

Public readings of new theatre plays, development and production of theatre performances from Macedonian and  international drama authors and theatre directors; Exploring new acting and theater techniques and aesthetics, Workshop for advanced theatre training and Theatre residencies.

LOKOMOTIVA

Collaboration with artists who create transdisciplinary between theatre, dance, movement and choreography and who are involved into research of the above mentioned disciplines and beyond them. Development of residencies, productions of conceptual dance and post- dramatic works, festivals, lectures- presentations, conferences and workshops, in which there will be reflected, reassessed and critically reconsidered innovative ideas.

OPEN SPACE

Program that will be developed  in collaboration with other organizations from the independent cultural scene and from wider civil sector, individuals and informal groups. This program is open for various artistic and cultural events.

TOGETHER

Animation and educational programs for creative development of children and youth through theatre, dance, film and video; social and cultural activities for large social community


MK» ПРОГРАМСКИ ЛИНИИ

Програмските линии на Театар Навигатор и Локомотива се развиваат од страна на нивните програмски уредници.

Слободна сцена и Заедно се програмски линии, отворени за предлози и не се уредени со процес на селекција и не се дефинирани со естетски критериуми, ниту од страна на кураторски концепт.

Деталите на протоколот за соработка на овие програми се развиени и сите заинтересирани може да им се обратат на kinokultura2015@gmail.com

ТЕАТАР НА НАВИГАТОРОТ ЦВЕТКО

Јавни читања на нови драми, развој и продукција на театарски претстави од македонски и меѓународни драмски автори и режисери. Истражување на нови актерски и театарски методи и естетики, Работилница на напреден театарски тренинг и Театарски резиденции.

ЛОКОМОТИВА

Соработка со уметници кои творат трансдисциплинарно помеѓу театар, танц, движење и кореографија и се бават со истражување во дисциплините и вон нив. Развој на резиденции, продукции на танцови концептуални и пост-драмски дела, фестивали, предавања- презентации, конференции, работилници, каде ќе се рефлектираат, преиспитуваат и критички ќе се промислуваат иновативни идеи.

СЛОБОДНА СЦЕНА

Програма која ќе биде развиена во соработка со други организации од независната културна сцена и од поширокиот граѓански сектор, индивидуалци и неформални групи. Оваа програма е отворена за различни уметнички и културни содржини.

ЗАЕДНО

Анимациски и едукативни програми за креативен развој на деца и млади преку театар, танц, видео и филм; програми за постари пензионирани лица, женски заедници, итн. Социо- културни активноси за пошироката општествена заедница.