Проекција на видео филмот „24 doc.“

EN↓ 09.06.2017 19:00

„Здружението за поддршка на деца и млади со различности СИНАТА ПТИЦА – Скопје“ ве покануваа на проекцијата на краткиот видео филм „24 doc“на 9 јуни во 19 часот, во Кино Култура, ул. Луј Пастер 12 – Скопје.
Филмот е продукт од видео работилниците во кои учествуваа ученици со и без попреченост од три инклузивни училишта од општина Центар „Јохан Хајнирх Песталоци“, „Гоце Делчев“ и „Кирил и Методиј“. Учениците со различни попречености: аутизам, Даунов синдром, церебрална парализа и други попречености, заедно со нивните типични соуленици снимаа во Градскиот парк, Muzej na Sovremena Umetnost и во National Gallery of Macedonia – Национална галерија на Македонија – објект Чифте амам. Во тој процес тие ги отркиваа своите таленти, размислувања, желби и надежи и подобро се запознаваа едни со други.
Работилниците ги водеше професионален режисер – Jane Altiparmakovподдржан од стручен тим специјални едукатори.
По проекцијата ќе следи дебата на тема „ Како до одржливи инклузивни програми во културата“ што ќе ја модерира Искра Гешоска, културeн работник.
„24 doc.“ е дел од Проект: Граѓанско учество за локална демократија„финансиран од Delegation of the European Union, Skopje.


EN»

“Association for support of the children and youth with diversities”- SINATA PTICA- Skopje invites you to the screening of a short video film “24 doc.” on June 9th at Kino Kultura Luj Paster 3

The film is a product of video workshops that involved children with and without disabilities from three inclusive schools in the Municipality of Center : “J.H. Pestalozzi”, “Goce Delchev” and “Cyril and Methodius”. Students with different disabilities: autism, down syndrome, cerebral palsy and other disabilities, together with their typical fellow students filmed in the City Park, Museum of contemporary art, National Gallery of Macedonia- Object Chifte Amam. In that process they showed their talents, thoughts, desires, hopes and better acquainted wit each other.

The workshops were led by the professional director Jane Altiparmakov, supported by an expert team of special educators.

After the screening there will be a debate on the theme : “How to get to sustainable inclusive programs in culture”, moderated by Iskra Geshoska, cultural worker.

“24 doc.” is part of the the project:  Проект: Граѓанско учество за локална демократија, financed by  Delegation of the European Union, Skopje.