Срамота! Вечер на раскажување квир приказни

EN↓ 14.06. 2017 @ 20:00

Во рамките на овој промо-настан за Викендот на гордоста во Скопје, шестмина раскажувачи од јавната културна, политичка и општествена сфера раскажуваат кратки приказни за телесниот, родовиот и сексуалниот срам кој ја обележал нивната општествена ненормативност – оттаму, „квир“ како она што излегува од рамките на прифатливиот општествен код. Со овие јавно изговорени приказни, срамот се превртува и трансформира, исмејаниот станува исмејувачот – срамот се враќа назад кон оние кои занесени во својата арогантност и привилегија, претпоставуваат дека го имаат правото да бидат морална родова, сексуална и морална полиција, и да понижуваат.

Со овие приказни, од срамот за нашите желби, задоволства, однесувања, движења и размислувања градиме наративи на отпор. Нашиот срам станува нашето задоволство и среќа. Наместо сведнатата глава и преплавувачкото црвенило, пркосиме. Наместо неподносливото гушење навнатре во себе, експлодираме од смеа.
Модераторки: Румена Бужаровска и Ана Василева

Следете не’ за да ги дознаете раскажувачите…

По раскажувачкиот дел следи журка со Илина Ангел, чија музика ќе не охрабри да го откачиме срамот и да го пронајдеме настраното во нас!

Срам да ви е ако не дојдете.


EN»

Within this promotional event for the Skopje Pride Weekend, six storytellers from the public cultural, political and social sphere, are telling short stories about bodied, gender and sexual embarrassment that marked their social non- normative- hence, “queer ” as what comes out from the scope of acceptable social code. With this publicly spoken stories, the shame is twisted and transformed, the one who are pointed out from the jokes, become the ridiculers, the shame is coming back at those captivated in their arrogance and privilege, assume that they have the right to be more morally gender, sexual and moral police, and to humiliate.

 

With this stories, from the shame of our desires, pleasures, behavior, movements and thoughts build narratives of resistance. Our shame becomes our pleasure and happiness. Instead of bowed head, and redness, we defy. Instead unbearably choking inward self, we are exploding with laughter.

Moderators: Rumena Buzarovska and Ana Vasileva

Follow us to learn more about the storytellers….

The narrative part will be followed by party with Ilina Angel, whose music will encourage us to detach the shame

Shame on you if you do not come!