Истражувачки филмски фестивал Скопје 2017 03.11- 05.11

EN↓ 03.11.2017 – 05.11.2017

Истражувачки филмски фестивал Скопје 2017
Официјална програма:

3. ноември

18:30 Регистрација на гости
19:00 Официјално отворање
19:30 Филм: „Да се биде укажувач“
21:00 Дебата: Укажувачи – „тајни“ играчи кои може да ја променат историјата
22:45 ДиЏеј сет на Соња Исмаил

4. ноември

10:00 Панел дискусија: Панамски документи
11:30 Работилница: „Новинарки кои известуваат од зони со висок ризик“ со Барбара Скјавули.
13:30 Филм: „Газда“
15:00 Работилница: Crowdfunding финансирање за истражувачки филмови
17:00 Филм: „Приказната за укажувачите“
18:00 Дебата: Истражувачкото новинарство во регионот – предизвици и перспективи
19:30 Филм: „Рамнина без птици?“

5. ноември

11:00 Работилница: Изработка на документарен филм со паметен телефон
12:30 Работилница: Предизвиците и важноста на слободното фриленс истражувачко новинарство
16:00 Филм: „Црни бели дробови“
16:30 Филм: „Загадување: Скопје го стигна Пекинг“
17:30 Филм: „Новинарство по ново, новинарство по старо“
18:30 Дебата: Македонија и феноменот на лажни вести – му помогнавме ли на Трамп да дојде на власт?
20:30 Филм: „Пајаковата мрежа: Второто кралство на Велика Британија“
22:30 ДиЏеј сет на Ивана Драгшиќ

Повеќе детали се достапни на www.iffs.mk/


EN» 03.11- 05.11.2017

Investigative Film Festival Skopje 2017
Official Program

November 3rd

18:30 Registration of guests
19:00 Grand opening
19:30 Film: Being a Whistleblower
21:00 Debate: Whistleblowers – ‘secret’ players that can change history
22:45 After party with DJ set by Sonja Ismail

November 4th

10:00 Panel discussion: The Panama Papers
11:30 Workshop: “Women Journalists Reporting From High Risk Zones” with Barbara Schiavulli.
13:30 Film: The Boss
15:00 Workshop: Crowd funding campaigns for investigative journalism films
17:00 Film: The Medal of the Loud
18:00 Debate: Investigative journalism in the region – challenges and perspectives
19:30 Film: Flatland Without Birds?

November 5th

11:00 Workshop: Producing a Cinematic Documentary with a Smartphone
12:30 Workshop: Challenges and Importance of Freelance Investigative Journalism
16:00 Film: Black Lungs
16:30 Film: Pollution – Skopje has reached Beijing
17:30 Film: New Journalism, Old Journalism
18:30 Debate: Macedonia and the fake news phenomena – did we help bring Trump in power?
20:30 Film: The Spider’s Web: Britain’s Second Empire
22:30 DJ set by Ivana Dragsic

More details are available on www.iffs.mk/