Фестивал ArtArea – културна артерија на градот

EN ↓22.12-24.12.2017

ArtArea
Културна артерија на градот
22–24 декември во Кино Култура

Фестивалот ArtArea е време-место на поврзување на различните уметности: книжевност, филм, театар, музика, поетски перформанс, архитектура, фотографија, анимација, ракотворство… Вљубениците во еден или неколку од овие изразни медиуми ќе откријат непознати убавини другаде, каде што не ги побарале. Во текот на трите фестивалски дена ќе бидат претставени внимателно одбрани плодови на десетици културотворци.

П Р О Г Р А М А:

ПЕТОК, 22 декември

10:00 – Отворање на саемот на книгата, базарот на ракотворби и изложбата на фотографии
Бегемот, Или-или, Темплум, Готен, Антолог, Слово, Табахон, Три, Блесок, Метаноја, Галикул, ПНВ публикации
—–
Pocket Gallery, Cro chez Natalie, Meraki, Pleiades, Никулец
—–
Верица Славковска, Зоран Шеќеров, Маја Плачковска

18:00 – Отворање на изложбата „Полска. New public life“
Амбасада на Република Полска во Македонија

20:00 – Книжевна вечер
Гостување на Мојца Кумердеј по повод објавувањето на македонскиот превод на книгата „Темната материја“ – Готен

21:30 – Џез концерт
Летечки пекинезери Дуо, DJ set Бојан Чакра

САБОТА, 23 декември

10:00 – „Време и беспаќа“ – анимација за возрасни:

„Штимање инструменти“ – Јежи Куча (2000)
„Танго“ – Збигњев Рибшињски (1980)
„Лавиринт“ – Јан Леница (1963)
„Кафези“ – Мирослав Кијович (1971)
„Времето на мршојадецот“ – Зофија Орачевска (1987)
„Скали“ – Стефан Шабенбек (1969)
„Пат“ – Мирослав Кијович (1971)
„Патување“ – Даниел Шчехура (1970)

12:00 – Ракотворби
Претставување на ракотворски вештини: Pocket Gallery, Meraki, Pleiades

18:00 – Дискусија за архитектурата и културата
Архи.тек

20:00 – Елај ми на АсталОФФ
Музичко-поетски перформанс – ВИС Тркалезна маса

22:00 – Документарен филм (МакеДокс)
„Жозе и Пилар“ – Miguel Gonçalves Mendes

Недела, 24 декември

11:00 – Класици на анимацијата за деца:
Доротка и часовникот (Чешка)
Авантурите на Лолек и Болек (Полска)
Почекај само! / Ну погоди! (Русија)
Пат и Мат (Чешка)
Мечето Ушко (Полска)

18:00 – Театарска претстава
„Народен непријател“ – Хенрик Ибзен; режија: Горјан Аревски

20:00 – Роденден на Кино Култура

—–

Влезот на сите настани е бесплатен.

Организатор на настанот е Бегемот, а главен партнер е Кино Култура. Во фестивалот учествуваат: Бегемот, Или-или, Темплум, Готен, Антолог, Слово, Табахон, Три, Блесок, Метаноја, Галикул, ПНВ публикации, Pocket Gallery, Cro chez Natalie, Meraki, Pleiades, Никулец, Верица Славковска, Зоран Шекеров, Маја Плачковска, Летечки пекинезери Дуо, Бојан Чакра, Архи.тек, МакеДокс, ВИС Тркалезна маса, Горјан Аревски.

Партнери: Амбасада на Република Полска во Македонија, МакеДокс

Спонзор: Печатница Наумовски

Медиумски покровители: Мкд.мк, Утринска на Телма, Нова Македонија, Okno.mk, Pirej.mk, Time.mk, BookBox на off.net.mk, Портрет

Дизајн: Наталија Лукомска


EN»

ArtArea
The cultural artery of the city
December 22-24 in Kino Kultura

ArtArea Festival is a time-place for connecting different arts: literature, film, theater, music, poetry performance, architecture, photography, animation, craft …  During the three festival days, carefully selected fruits of dozens of cultural workers will be presented.

PROGRAM:

FRIDAY, December 22

10:00 – Opening of the book fair, the bazaar of handicrafts and photo exhibition
Begemot, Ili- ili, Templum, Goten, Antolog, Slovo, Tabahon, Tri, Blesok, Metanoja, Galikul, PNV publications
—–
Pocket Gallery, Cro chez Natalie, Meraki, Pleiades, Stub
—–
Verica Slavkovska, Zoran Shekerov, Maja Plachkovska

18:00 – Opening of the exhibition “Poland. New public life ”
Embassy of the Republic of Poland in Macedonia

20:00 – Literary evening
Guest of Mojca Kumerdej on the occasion of the publication of the Macedonian translation of the book “The Dark Matter” – Goten

21:30 – Jazz concert
Letecki pekinezeri Duo, DJ set Bojan Chakra

SATURDAY, December 23

10:00 – “Vreme i bespaka” – animation for adults:

“Shtimanje instrumenti” – Jerzy Kucha (2000)
“Tango” – Zbigniew Ribszynski (1980)
“Lavirint” – Jan Lenitsa (1963)
“Kafezi” – Miroslav Kijevovic (1971)
“Vremeto na mrsojadecot” – Zofija Orachevska (1987)
“Skali” – Stefan Schabenbeck (1969)
“Pat” – Miroslav Kijevic (1971)
“Patuvanje” – Daniel Szczechura (1970)

12:00 – Handicrafts
Presentation of artificial skills: Pocket Gallery, Meraki, Pleiades

18:00 – Discussion on architecture and culture
Arhi.tek

20:00 – Elaya to AstallOFF
Musical-poetic performance – VIS Round table

22:00 – Documentary (Makedox)
“Jose and Pilar” – Miguel Gonçalves Mendes

Sunday, December 24

11:00 – Classics of children’s animation:
Dorotka and Clock (Czech Republic)
Adventures of Lolek and Bolek (Poland)
Just wait! /Nu pogodi! (Russia)
Pat and Mat (Czech Republic)
Teddy Bear Usko (Poland)

18:00 – Theatrical performance
“National enemy” – Henrik Ibsen; Directed by: Gorjan Arevski

20:00 – Birthday of Kino Kultura

_____

The entrance to all events is free.

The organizer of the event is Begemot, and the main partner is Kino Kultura. The festival includes: Begemot, Ili-ili, Templum, Goten, Antholog, Slovo, Tabahon, Tri, Blesok, Metanoja, Galikul, PNV publications, Pocket Gallery, Cro chez Natalie, Meraki, Pleiades, Nikulec, Verica Slavkovska, Maja Plachkovska, Letecki pekinezeri Duo, Bojan Chakra, Arhi.tek, MakeDox, VIS Round Table, Gorjan Arevski.

Partners: Embassy of the Republic of Poland in Macedonia, MakeDox

Sponsor: Printing house Naumovski

Media sponsors: MKD.mk, Morning program of Telma, Nova Makedonija, Okno.mk, Pirej.mk, Time.mk, BookBox on off.net.mk, Portrait

Design: Natalija Lukomska